תוכל להכניס כמה כתובות דוא"ל, כל כתובת בשורה חדשה.
Scenes as Seen atop Mount Scopus by Lady Caroline Gray Hill
(שמך) שלח/ה לך דף מאתר האינטרנט אוצרות האוניברסיטה העברית
(שמך) חשב/ה שתתעניינ/י בעמוד זה באתר אוצרות האוניברסיטה העברית.